Práce bývá před obhajobou kontrolována na plagiátorství některým vhodným systémem např. www.odevzdej.cz. Zde je pak její obsah porovnán s databází předchozích prací. Ve výpisu je pak označena procentuální shoda s ostatními pracemi. Práce s vysokou shodnou není připuštěna k obhajobě a je hodnocena nedostatečně. Autor ji pak musí předělat.

Hodnotitel (vedoucí práce a oponent) si položí mj. následující otázky. Je tedy vhodné se zaměřit, zda má každá práce toto v pořádku:

 • Jsou splněny formální a jazykové požadavky na akademickou práci (přehlednost, formát textu, číslování stran, kapitol, tabulek, příloh, správná gramatika, překlepy, stylistika)?
 • Je splněn rozsah práce (počet normostran)?
 • Nejsou některé části nadbytečně dlouhé(např. zbytečně dlouhá teoretická část, protože praktická je nedostatečná)?
 • Byla splněna osnova a vytyčené cíle práce, odpovídají výsledky práce zadanému tématu?
 • Pokud ne, je v práci zdůvodněno, proč se tak nestalo?
 • Jsou výsledky úplné, správné a v diskuzi dostatečně zdůvodněné a diskutované?
 • Jsou srozumitelně formulovány závěry práce?
 • Jsou citace v textu a seznamu literatury úplné (dle normy) a v dostatečném rozsahu?
 • Neobsahuje práce příliš mnoho nepřesností a odborných chyb?
 • Prokázal autor dostatečnou zodpovědnost, samostatnost, kreativitu a orientaci v problematice?

Důvody pro hodnocení práce jako nedostatečné:

 • Práce nebyla odevzdána v řádném termínu a bez omluvy.
 • Práce je hodnocena jako plagiát, když je velká shoda s jinými dokumenty či zdroji.
 • Je prokázán podvod při vypracování práce (autorem je někdo jiný), uvedený výsledky byly vymyšlené.