• Na obrázku níže je uvedena typická struktura kapitol v běžné akademické práci, někdy se může drobně lišit.
 • Některé části nejsou povinné, záleží na typu práce a jejím zaměření. Tučně uvedené části jsou povinné, pokud není uvedeno jinak.
 • Vždy je vhodné se řídit zvyklostmi zadavatele (školy), pokud má vlastní požadované členění. Ten práci hodnotí, netřeba mu odporovat.
 • Jsou možné některé variace pro pojmenování jednotlivých kapitol. Někdy může být např. „Výsledky a diskuze“ jedna kapitola. 
 • V rozsáhlé práci může být uveden i seznam obrázků, grafů, tabulek nebo zkratek (za obsahem).
 • První číslovanou kapitolou je úvod, který je rovněž první stranou, která má dole očíslovanou stranu. Další strany příloh od první rovněž mívají jiné číslování.
Typické členění odborného dokumentu.
Příklad úvodních stran dokumentu a jejich pořadí za sebou.

Titulní strana

 • Pokud existuje vzor od zadavatele, jak má titulní strana vypadat, použijte jej!
 • Nadpis samotné práce by měl být nejčitelnější, mělo by být zřejmé o co v té práci jde.
 • Logo školy není vůbec důležité, natož aby bylo takto velké. Může být uvedeno vhodně malé.
 • Na titulní straně bude vždy uvedeno jméno autora, vhodné i včetně třídy.
 • Časový údaj je také vhodný, např.  Školní rok 2020/21, nebo Leden 2021.
 • Může být uveden i vedoucí práce, záleží na zvyklostech zadavatele či školy.
 • Nedávejte na titulní stranu ilustrační obrázek, je to formální práce, tedy má být strohá.  Někomu by se to mohlo líbit, avšak netřeba riskovat, že by to někomu vadilo. Jeho absence nebude vadit nikomu.

Čestné prohlášení

 • Zde autor prohlašuje, že práci vypracoval samostatně, případně s jakými podmínkami (spolupracovníci atd.)
 • Není žádný jednotný text, avšak vždy je požadován podpis autora práce. Zde vedeny dvě různé možnosti z mnoha.
 • Nadpis nebude formátován stylem Nadpis1, aby nebyl zahrnut do obsahu.
 • Strana se nečísluje.
Příklady dvou různých textů prohlášení autorství.

Poděkování

 • V akademické práci je vhodné (ne však povinné) poděkovat např. vedoucímu práce za pomoc při její tvorbě, konzultace, materiály aj.
 • Tyto osoby se uvádějí včetně všech titulů (titul by neměl být na jiném řádku, než je jméno; použít nedělitelnou mezeru).
 • Není však dobré uvádět mnoho osob, aby nezanikla důležitost autora na samotné práci. Navíc by to mohlo být v rozporu s prohlášením autorství, kde je uvedeno, že autor práci vytvořil sám (tedy neděkovat zbytečně někomu za zpracování dat, dalším za korekturu, formátování, měření dat atd.)
 • Text bude stručný, bez emocí, neděkuje se zbytečně rodičům apod.
 • Strana se nečísluje.
 • Nadpis nebude formátován stylem Nadpis1, aby nebyl zahrnut do obsahu.
 • Některé práce zarovnávají poděkování na straně dolů, jiné nahoru.
Ukázka vzorů dvou textů poděkování.

Abstrakt/anotace

 • Abstrakt stručně shrnuje několika větami obsah práce/dokumentu. Čtenář se zde srozumitelně dozví, co od práce očekávat.
 • Abstrakt obsahuje: čemu se práce věnuje, co k tomu použito (postupy, podmínky, výzkumný design, metody) a co bylo zjištěno.
 • Abstrakt by měl být v souladu se zadáním práce, tak jako i práce samotná.
 • Abstrakt je napsaný v češtině a v další části stránky   bude anglicky.
 • Za abstraktem bude v dokumentu následovat poděkování. Strana se nečísluje.
 • Nadpis nebude formátován stylem Nadpis1, aby nebyl zahrnut do obsahu.
 • Pokud je text dlouhý, lze na jednu stranu dát text český a na další stranu v angličtině.
 • Příkladů anotací najdete bezpočet na www.theses.cz. Inspirujte se.
 • Anotace obsahuje i klíčová slova, která mohou pomoci při vyhledávání práce v systémech jako je theses.cz nebo VŠ knihovnách.
Vzorový příklad vzhledu formátu anotace.

Zadávací list

 • Za titulní stranou bývá vložen titulní list. V případě, že se práce vyvazuje, bude v jednou provedení originál zadání práce, v dalších jeho kopie.
 • V elektronickém dokumentu je vhodné vložit sken tohoto zadání.
 • Je vložen z důvodu, zda je práce a její cíle v souladu se zadáním.
 • I tato strana se započítává do číslování stran dokumentu.
Sken zadávacího listu je vložen za titulní stranu.

Úvod

 • stručná charakteristika problematiky
 • důvod zvolení práce
 • samostatnou podkapitolu tvoří vytknutí cílů (čeho chcete dosáhnout, k čemu to má sloužit, co vás k tomu vedlo, v čem spočívá přínos práce).

Teoretická část

 • shrnuje dostupné současné poznatky o problematice (literární rešerše)
 • uvádí současné poznatky z dané problematiky (kdo, kdy a s jakými výsledky se tímto již zabýval)
 • vyjadřuje teoretická východiska praktické části (z čeho se vycházelo) – tzn. teoretické základy použitých metod, sledovaných parametrů apod.

Praktická část

co, kdy, kde, jak, s kým a za jakým účelem bylo provedeno (co nejpodrobněji popisuje provedenou práci tak, aby bylo možné ji kdykoli kýmkoli zopakovat)

metodologie výzkumu (výzkumný design)

 • shrnuje schematicky (v bodech celou praktickou část, kde je přehledně uvedeno, co bylo zkoumáno, kdy, kde, kým, jakými metodami, jak často apod. například:
 • monitoring povrchové vody – rybník Brčálník – pravidelné odběry dvakrát týdně od října 2025 do června 2026, vždy 2 litry vzorku
 • sledované parametry a metody: 1) elektrochemické metody (pH, elektrolytická konduktivita) , 2) spektrofotometrie (koncentrace mědi, železa, chromu, dusičnanů, amoniakálního dusíku, fosforečnanů, síranů) a 3) odměrná analýza (koncentrace Ca, Mg, celková tvrdost, acidita, alkalita, chloridy, hydroxidy, uhličitany, CHSK)

popis výzkumného souboru (místa, vzorku)

 • lokalita – geologie, geografie, geomorfologie, abiotické a biotické faktory, okolí, antropogenní vlivy, jak a proč byla vybrána
 • vzorek respondentů (lidí) – věk, pohlaví a další údaje, důležité pro výsledky

postup použitých metod

 • např. dotazník, pozorování, měření přístroji, chemické metody, sběr, fytocenologické snímkování, a jiné získávání dat)
 • včetně používaných nástrojů, přístrojů, chemikálií
 • je vhodné uvádět bližší charakteristiku, jako jsou výrobci, specifikace, verze atd.

Výsledky

 • kompletní, ale stručný přehled získaných údajů v TEXTOVÉ FORMĚ doplněný grafy, tabulkami (zatím bez komentářů, tzn. jen prosté výsledky, které se nevysvětlují – toto je až v diskusi),
 • například nejvyšší koncentrace síranů (c = 250 mg/l) byla naměřena v lednu 2026 u rybníka Brčálník, nejnižší koncentrace byla naměřena v březnu 2026 apod.,
 • akademická práce je charakterem vědecká práce, tzn., jsou nepřijatelné subjektivní hodnocení, dojmy, románové obraty a hovorové výrazy
 • pokud to charakter práce vyžaduje, tak rovněž výpočty, statistická zpracování.

Diskuze

 • zde se výsledky komentují, vysvětlují, dávají do souvislostí s jinými autory, literaturou, tvoří se hypotézy, proč to tak bylo nebo nebylo a co by bylo, kdyby bylo ono či nebylo tamto apod.
 • diskuze případných chyb nebo ponaučení pro další práci (bylo by lepší, kdyby…Výsledky by byly přesnější, pokud…)

Závěr

 • stručné vypsání v bodech, co autor zjistil
 • musí být stručné a jasné, co práce zjistila, jaký je její přínos pro vás, vědu a lidstvo

Použité zdroje

 • dle české státní normy ISO 690 (novelizace v roce 2011)
 • citovat se musí každý zdroj, z něhož je čerpáno (text je třeba nejprve parafrázovat)
 • z každého odstavce by mělo být zřejmé, odkud je jeho původ (vložený index a pod čarou stručná citace zdroje; plná je pak ve Zdrojích)
 • je možné využít některé generátory citací jako např. www.citace.com
 • více v kapitole Citace a zdroje.

Přílohy

 • obsahují rozsáhlejší tabulky, obrazovou dokumentaci apod.
 • každá příloha musí mít popis (co znázorňuje), pořadové číslo souhlasící s číslem odkazujícím na přílohu v textu
 • seznam všem příloh se uvádí na začátku oddílu s přílohami
 • pokud jsou součástí mapy, fotky, je vždy nutné citovat zdroj či autora
 • je možné mít jako součást práce i fyzické ukázky a vzorky bezprostředně související s prací (zkameněliny, sušené rostliny, hmyz, stolici, neobvyklý použitý měřící nástroj, popř. model aj.), takový materiál se může nafotit a vložit do přílohy nebo přinést fyzicky k obhajobě